SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
TOP JEWELS s.r.o., Sídlo: Nová 688/22, Sobrance 073 01, IČO: 44 559 097, Zápis: Obchodný register OS Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.
23012/V, Zastúpený: Ján Pčolár, konateľ spoločnosti,  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (e-mailová adresa) poskytnutých
Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel za účelom odberu noviniek až
do odvolania tohto súhlasu.

Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (zakliknutím LINKU: zrušenie odberu
noviniek, ktoré je súčasťou každého e-mailu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.